Airlander zvláštní létající stroj

Aviatika rozlišuje dva základní druhy letadel. A to jednak letadla lehčí vzduchu, využívající Archimedova zákona a ta co jsou těžší než vzduch. Je tím míněna především jejich jednotková hmotnost ku stejné fyzikální veličině atmosférického vzduchu.

Silami, které jim umožňují setrvávat v atmosféře Země a dokonce se v ní pohybovat, to znamená létat nebo se vznášet jsou – aerostatický a aerodynamický vztlak.

U letadel lehčích vzduchu je to pouze vztlak aerostatický, když balony či vzducholodě, které sem patří, jsou naplněny plynem, jehož měrná tíha je menší než 1,22 kg/m³ u mořské hladiny.

Mohou to být plyny jako takové, například vodík a takové balony jsou zvány charliéry. Mezi velmi známé uživatele tohoto plynu náležely například Zeppelinovy vzducholodě, ale i mnohé jiné. Tyto náplně však byly dost nebezpečné vzhledem k jejich snadné výbušné vznětlivosti. Takže se postupně přešlo na helium, které je trochu těžší než vodík, ale také dražší. Je to však nevýbušný plyn.

Nebo  může být takovou náplní balonu horký vzduch a pak mluvíme o montgolfierách.   Ty se staly od doby svého vzniku, konec 18. století, nejrozšířenějšími vzdušnými plavidly. A tak je tomu i dnes.

Nebo se může jednat o současně použité dvě různé, ale od sebe oddělené, náplně takových létajících strojů.

My se v našem magazínu zajímáme hlavně o letadla těžší vzduchu, kterým zde bylo věnováno již více než tisíc stran a proto se o nich nyní nerozepisujeme.

Co však když se jedná o kombinaci letadla lehčího vzduchu s letadlem těžším než je vzduch?!

Takové létající stroje již byly sestrojeny. Jsou nazývány hybridními letadly a předpovídá se jim celkem příznivá budoucnost.

V tomto krátkém příspěvku se zmíníme o jednom z nich, který je právě podrobován dalším testům v Anglii, když „prožil“ svoje počátky v USA.

Je to hybridní vzducholoď Airlander , která vykonala jsou první oficiální půlhodinový let na letišti Cardingtone v Anglii 17.8.2016.

Tento stroj je zachycen v dalším obrázku při startu včerejšího dne. Obrázek je převzat z pramenů BBC.

Airlander při staru v Cardingtonu 17.8.2016

Je to „plnoštíhlý“ stroj plněný 38 000m³ helia, o délce 92m, s celkovou hmotností 20t, který se má pohybovat převážně ve výšce 5km, cestovní rychlostí asi 150km/h, s vytrvalostí cca 5 dnů. Za předpokladů, samozřejmě jen našich, přijatelných účinností vrtulových pohonných jednotek kolem 80% a s prohlášením výrobce, že tvarovaný trup vzducholodě má poskytovat až 40% potřebného vztlaku( zřejmě aerodynamického) by mohla dosahovat rychlost stoupání skoro 5m/sec.

Stroj v průběhu montáže, kdy byl heliem plněn jeho kompozitový potah, je uveden v obrázku dalším.

Airlander 10 anglická hybridní vzducholoď

Pro představu jak to asi může vypadat na letišti v Carlingtonu může posloužit obrázek další.

Cardingtone

A pak je tu například pohled na přípravu montáže jedné ze 4 vrtulových pohonných jednotek o výkonu 325HP. Vrtulové jednotky jsou sestrojeny tak, aby umožňovaly vektorování tahu jak při startu tak i při přistání.

Airlander 10.... pohonná jednotka

Z předchozích fotografií je ještě například patrné uspořádání, velikost a tvar vodorovné plochy a dvou svislých ploch, zřejmě souměrných profilů, které jsou upevněny i mezi sebou vhodnými lany.

Jiné poznámky nepřipojujeme, protože nemáme dostatek informací. Snad jen tu, že například boční poryvy větru mohou působit nemalé potíže.

18.8.2016                                                                                   Jaroslav Lněnička

Kluzáky agresivní a příklady těch druhých

V průběhu činnosti tvorů honosících se názvem  homo sapiens, to když naši dávní předci opustili zřejmě koruny stromů a naučili se chodit, ale pak vzájemně ničit, se neustále objevuje snaha podmanit si to co mají ti druzí. Tato nešťastná vlastnost bude zřejmě trvat ještě dost dlouho. Lidstvo, pokud se toho „dožije“, má na to ještě asi 4 miliardy let, než zanikne Země jakožto jedna z planet sluneční soustavy.

Jedním z těchto průvodních jevů lidských činností jsou agresivní války o moc, o ženské, o vodu, o jídlo, o teplo, o léky a také u více vyšinutých jedinců směšná snaha například dosáhnout nesmrtelnosti. To všechno, ale i jiná neblahá lidská konání, mnohdy „vybavena“ nějakými náboženstvími, jsou provázena válkami menšími či většími, až celosvětovými.

To by snad jako úvodní neprofesionální poznámka prostého obyvatel zeměkoule mohlo postačit. Protože se chceme dobrat především aviatických témat, jakkoliv s předchozími poznámkami úzce souvisejí.

Proč se o tom zmiňujeme, když tento magazín je určený především pro aviatiku a její příznivce? Nu je to proto, že letadla, jakožto zčásti dokonalý prostředek k ovládnutí atmosféry Země, náleží stále mezi nejprogresivněji se vyvíjející obory lidské činnosti a jsou proto všelikými jednotlivci, skupinami či dokonce národy, zneužívána k podmanění toho co vlastní jiní.

Takže v tomto velmi krátkém článku je  velmi stručně a proto i nedokonale připomenuto něco málo z toho co vzniklo jako létající prostředky určené k agresi a podmanění si cizích území. Ať již jakkoliv zdůvodněnými. Bude zde připomenuto, ač se to všem nemusí líbit, několik příkladů vojenských kluzáků z více zemí. Zdaleka ne všech, které se do takové činnosti vložily.

Tyto neblahé snahy, provázené vynaložením mnoha materiálních a finančních prostředků, posloužily sice k určitému rozvoji aviatiky, ale také k utrpení mnoha lidí.  Využil jsem k tomu různých pramenů, jichž na internetu dostatek. Na dalším snímku je příklad jednoho neúspěšného řešení ze SSSR.

11 Antonov - okřídlený tank

V návaznosti na tyto letouny určené pro transport vojska i smrtící techniky uvedu jako protiklad několik příkladů kluzáků pro občanskou, to jest zásadně nevojenskou aviatiku, jimiž se snažíme upozornit, nejen v tomto magazínu a v KLUBu A, na nádherná dobrodružství nacházející se v atmosféře Země, pokud se jich dotknete v bezmotorových létajících strojí, bez agresivních úmyslů.  Máme na mysli zatím jen amatérský přístup při tvoření takovýchto letounů.

Pak je tu několik dalších obrázků na nichž jsou uvedeny některé z prve zmíněných „létajících rakví“, jež měly napomoci vítěznému postupu na území nepřítele, ale staly se častokrát posledním bytím vojáků  státu, který je vyslal do boje

10 A - 7

12 G 11 Gribovski

13Gal 49 Hamilcar

14 Ju 322 Mammut

15 Me 323 Gigant

16 XCG 13A

Z Wikipedie, jakožto jednoho z pramenů jsem čerpal informace, zejména z následujícího –List of World War II -military gliders. Kde je uvedeno například kolem 50 typů kluzáků pro agresivní válečné akce, z nich byly některé využity zřejmě licenčně. Některé typy byly velmi neúspěšné, jiné zase až moc, měřeno počtem obětí a obsazených cizích území. Celkem se jednalo o číslo ne příliš vzdálené desítce tisíc kusů.

Konstrukce kluzáku byla podřízena minimalizaci nákladů, s přijatelnou taktickou účinností a to vesměs s malým ohledem na ztráty na životech dopravovaných a také vysazovaných vojáků. To se povedlo jen někdy.

Takže bylo využíváno hojně dřevěných materiálů, ocelových trubek a plátěných potahů. z čehož plyne, že i přes instalované kulomety a dokonce i kanony a letové vlastnosti a výkony kluzáků, se jednalo o neefektivní a v podstatě bezbranné řešení útočných akcí, jež se staly předmětem hrátek politiků a mnoha vojenských velitelů. Takové jsou ale všechny násilné a válečné akce co je lidstvo lidstvem a bude to tak, bohužel, asi až do jeho vymizení z planety.

Koncepce a poslání kluzáků, jichž se zastáváme v tomto magazínu a v KLUBu A, s těmi prve uvedenými nemají zhola nic společného. Snad jenom to. že jsou to vesměs letouny bez pohonu a pro jedno či dvoučlenné posádky.

Tady jich je připomenuto několik, ač by jich mohlo být mnohem více.

17 kluzák KLUB A1

18 Dva svahové kluzáky 19 Kluzák jednomístný

20 Rorýs 10 B

21 Návrh kluzáku KA-2

22 Rorýs 12 - 1. návrh

23 Rorýs 11

Asi by se mohlo s jejich velikostmi skončit kolem 9,5 m. Menší rozpětí jsou již diskutabilní, snad jen někde pro příhodné větry a svahy.

Odpustil jsem si komentáře k provedení, technickým řešením a výkonům, u těch zlých kluzáků, protože se k tomu necítím být povolán.

K našim návrhům kluzáků je ale poměrně dostatek dřívějších informací jak v tomto magazínu tak i ze setkání KLUBu A, jehož příští bude v říjnu t.r., tak je již zde dalším textem nedoprovázím.

13.8.2016                                                                          Jaroslav  Lněnička

SOLARIMPULSE a české mikrokluzáky

Solarimpulse již přistál v Abu Dhabi po cestě z Káhiry dlouhé 2694 km za dva dny a 37 minut a tak dokončil originální pouť kolem světa na jednomístném „obřím modelu“ o rozpětí cca 72 m pouze  na sluneční pohon, za 21 dní a to v 17 etapách v celkové délce cca 40 000 km s několika mnohadenními přestávkami, když let začal v roce 2015.

Průměrná rychlost přeletů mezi jednotlivými starty a přistáními byla trochu více než asi 75 km/h, což není na takto koncipovaný letoun zase  tak špatné. Jestli  takováto koncepce nezměněná, ale  významně umožní širší uplatnění v nejbližší budoucnosti je však diskutabilní.

Přesto přese všechno byl to však pionýrský čin, jehož uskutečnění trvalo sice 13 let, ale pootevřelo lidstvu cestu k podobným konáním. K tomu je třeba blahopřát, jakkoliv to probíhalo občas nesnadně. Manažerský počin to byl přesto nesporný, protože jen opatřit tu kupu peněz nebylo asi nijak lehké.

My jsme mezitím v našem dobrovolném společenství „KLUB A“ pokračovali v pracích na řešení jednomístných mikrokluzáků a to i s pohonem či bez něj. Využili jsme již nabytých poznatků, takže se řešení mohou ubírat cestou štíhlejších křídel s výhodou použití tlustších profilů-kolem asi 20% a smíšeného použití stavebních materiálů, například  kompozitových nosníků. V případech méně náročných požadavků na výkony je možné koncepce dále zjednodušit a tím je učinit například levnějšími. Mají být určeny především pro stavby amatérským způsobem, což ale není podmínkou.

Určité obtíže jsou nyní na straně pohonů, jež by snad mohly být výhodnější při použití elektropohonů. Jejich cena, například, není zatím dostatečně příznivá.

Na pozadí toho, že to SolarImpulse zvládl za 13 let, si troufáme to poněkud zkrátit.

Pokud se najdou jednotlivci, nebo skupiny s dostatečnou intelektuální bravurou, houževnatostí a potřebným finančním zázemím, pak se to jistě rozroste nebývale. Což by aviatice jistě prospělo.

Pro ilustraci uvádím dva příklady prvotního přibližného dimenzování křídla kluzáku a typ jeho profilu ve střední části..

1046 Nosník Rorýs 121045 dvoupásnicový nosník křídla

 Na podzimním setkání KLUBu A bude aktuální situace probírána podrobněji s tím, že   dva kluzáky budou připravovány k záletu v roce 2017.

29.7.2016                                                                         Jaroslav Lněnička

Unmanned water(not air) vehicle

Sea HunterPřestože je naším přednostním zájmem aerodynamika a fyzikální  zákony, které umožňují letadlům pohybovat se v atmosféře Země, nemohli jsme nechat bez povšimnutí i některé okolnosti provázející úkazy hydrodynamické.

Neboť to byla mimo jiné i hydrodynamika a konec konců i hydrostatika (Archimedův zákon a vzduchoplavectví), které zejména zpočátku objevování zákonitostí při proudění tekutin stály v těsném závěsu. Více >