Letošní podzimní setkání KLUBu A

0

Dne 14.10.2017 se uskutečnilo druhé letošní setkání stoupenců individuálních stavitelů a restaurátorů létajících strojů – KLUB A v Hradci Králové v DDaM. 12 přítomným trvalo asi 4,5 hodiny než se jim podařilo dobrat toho co pokládali za potřebné a vhodné, aby bylo prezentováno ku prospěchu takovéto činnosti.

Obhajoby svých dosavadních výsledků-dosažených i připravovaných, se ujmulo 5 přítomných účastníků.

Jednalo se o stavbu prvního, v rámci KLUBu A, zcela nového stroje.

A také o renovace dvou již využívaných strojů, v těchto dvou případech dost opotřebovaných, vyžadujících značné úsilí při uvádění do provozu.

A rovněž  o plánovanou stavbu dalších dvou nových strojů.

Kdo byl dobrovolným účastníkem toho pětinásobného oponentního řízení a jak asi probíhalo, uvádíme dále.

1.Lubor Knápek v obsáhlé prezentaci doprovodil promítané obrázky a jiné podklady potřebným slovním doprovodem a v průběhu toho se úspěšně vypořádal se souhlasnými a kritickými připomínkami. Jeho v pokročilém stadiu rozestavěný kluzák o rozpětí 12m se zaklápěcím pohonem je doprovázen nezbytným množstvím originálních přípravků a doprovodné dokumentace, včetně aerodynamického a pevnostního výpočtu. Což může být  po dohodě využito  případnými dalšími zájemci s  výhodou úspory jejich času, peněz a doby stavby.

Dokončení stavby se předpokládá v první polovině příštího roku.

Následuje několik obrázků z této činnosti.

 

 

 

 

To je zcela nový jednomístný kluzák L.Knápka s pohonem, o rozpětí 12m a s klouzavostí 29 při cca 88 km/h.

 

 

2.Druhým v pořadí byl Martin Černý, který se rozhodl pro zakoupení dvoumístného stroje CORA, jemuž se nepovedlo přistání kvůli nečekanému nedostatku paliva, údajně zapřičiněného netěsným vypouštěcím ventilem z nádrže. 

Pohled na převrácený stroj není příliš povzbudivý, i když ne zase tak úplně katastrofální. Nikdo nebyl zraněn, ale drak letounu  byl  poničen na mnoha místech, jak se ukázalo při postupném podrobnějším ohledání, citelně.

K rozhodnutí vzkřísit takovýto stroj bylo zapotřebí hodně odvahy a odříkání, o penězích nemluvě. Ale  M.Černý to dokázal nevšedním úsilím a invencí, použitím vlastních i získaných informací, ale především svoji obětavostí a odhodláním uskutečnit „zmtvýchvstání“ tohoto stroje. A to se mu po vlastních či mnoha nabytých řemeslných zručností po mnoha měsících povedlo.

Podle jeho „zpovědi“ o této činnosti si troufám odhadnout, že vynaložené úsilí i čas a píle tomu obětované by pokryly stavbu kompletních skoro dvou nových eroplánů. Patří mu náš obdiv.

Následující obrázky napovídají o tom co se dělo nejen v dílně Martina Černého, ale i mimo ni.  

 

 

 

 

 

 

 

A to jen nepatrný zlomek rozsahu činností při nichž bylo nutno uplatnit „devatero řemesel“, aby byla CORA vzkříšena.

 

3.Dalším byl Martin Urbanec, který se podobně jako Martin Černý odvážně pustil do exhumace zakoupeného a již použitého a bohužel poškozeného stroje Moby Dicka. Ani jemu, jak jsme se přesvědčili nezbytná míra odvahy a cílevědomosti, nechyběly. A to trvá dosud, když ještě všechna práce a odpovídající finanční náklady nejsou konečné. Předpokládá se, že křestní list bude tomuto stroji vystaven do poloviny příštího roku.  

 

4.Následuje Aleš Kondr, který je přesvědčených zastáncem létání co nejmenšími rychlostmi. Samozřejmě ještě dostatečně spolehlivými. Aspoň jsme ten dojem měli.

Jeho představa je uvedena v následujícím obrázku.

Snažil jsem se sice po několik předchozích měsíců mu našeptávat, že vzpěry mají již zenit použití asi za sebou, ale neuspěl jsem ani u několika jiných přítomných. Vždy je vhodné porovnat výhody zvolených řešení s jejich nevýhodami a také se svými přáními.

Nedá mi to přesto, abych jednu ze svých představ neuvedl v dalším obrázku. Alešovi ji však nevnucuji.

 

5.a 6.A ještě jiní dva – Jiří Vykydal a Radomír Kolumpek jsou ve stadiu příprav úvodní dokumentace pro jednu renovaci a jeden nový předválečný francouzský stroj.

Během tohoto setkání bylo rozsáhle probírány všeliké možnosti s individuálním stavbami související.

Nenazývám je již jen amatérskými stavbami, protože jsou při tom uplatňovány činnosti profesionální, počínaje návrhem, přes vlastní výrobu v kooperaci s vhodnými subjekty a konče certifikací stroje, ať již nového nebo renovovaného (vzkříšeného).

Protože víme o tom, že existuje ještě několik jiných stoupenců takovýmto způsobem uplatňovanými činnosti k získání vlastních strojů, pokládáme za účelné postupně zařadit do našeho, zatím ne příliš navštěvovaného, fóra KLUBA rubriku inzerce a vzájemné pomoci související s takovouto činností. Adresa je Fórum KLUBu A.

To jest jak poskytováním konzultací těm zájemcům, kteří mají nejen touhu, odvahu a finanční možnosti získat svůj vlastní létající stroj, tak i upozorněním pro to kde, s kým, jak, kdy, za kolik, v jaké kvalitě a množství atd. získat komponenty, díly a subdodávky a podobně . Informací je nejen dostatek, ale je možné je i jinde obstarat

Taková souhrnnější instituce u nás zatím neexistuje a my ji hodláme svými skromnými prostředky stvořit, udržovat a rozvíjet.

Pokud by jiná spřátelená a souznějící organizace chtěla s námi spolupracovat, rádi ji přizveme. Peníze zatím žádné nemáme, takže na něco jako dotace od nás nespoléhejte.

 

17.10.2017                                                Jaroslav Lněnička

 

Nekončící setkání KLUBu A

0

Je to tak, že tento spolek stále ještě nezanikl, i když je například před jakýmisi volbami do shromáždění těch co jsme vybrali jako tvůrce nejmenší účinnosti dějů v našem prostředí a v našem malém koutku vesmíru.

V říjnu tohoto roku se také proto uskuteční další setkání zvláštní alternující skupiny občanů tohoto středoevropského a tím i na jiných závislého státu ( neboť v sousedství jsou mnohem mohutnější seskupení homo sapiens), hledající jakási vesmírná vnuknutí, která by byla ku prospěchu těch i jiných, co chtějí být nejen na povrchu Země, ale i občas nad ním. A i přes množství všelikých zákazů se brouzdat jejím vzdušným prostorem.

Druhé letošní setkání

KLUBu A bude 

v Hradci Králové v Domě dětí a mládeže

v sobotu dne

14.10.2017 od  9,30h.

 

 Pokud někdo jiný, mimo ty co jsou již zváni osobními e-maily, by snad chtěl být tomuto jednání také přítomen, nechť se ozve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.9.2017                                                                      Jaroslav Lněnička 

 

AUKCE AVIATICKÝCH ……………. 5.část

0

Tentokrát je nabízen v první etapě úvodní projekt jednomístného kluzáku o rozpětí 12 m s případným vrtulovým pohonem do 24 KW.

Průvodní dokumentace obsahuje :

aerodynamický výpočet očekávaných výkonů

                         předpokládané letové vlastnosti

 výpočet potřebných výkonů pohonné jednotky

                         určení tvarů a rozměrů vrtule

nároky na startovní a přistávací plochu

                       doporučení stavebních materiálů a výrobních technologii s                             výčtem nezbytných přípravků

upozornění na dimenzování hlavních částí kluzáku

náčrt tvaru kluzáků a použitých profilů nosné a ocasních

ploch

hrubý odhad nákladů při stavbě jednoho nebo více kluzáků. (Pokračování textu…)

KLUB A a jeho setkání ještě letos

0

Protože došly příznivé odezvy, od některých zájemců i dvakrát, na setkání KLUBu A letos na podzim a to opět v Hradci Králové a zase v Domě dětí a mládeže, jako již po několikáté, tak se tak znovu stane.
Protože nebyl vznesen žádný zvláštní či naléhavý požadavek na termín tohoto gramotného povídání o amatérských iniciativách v české aviatice, bude to v některém sobotním z následujících termínů: (Pokračování textu…)

Další setkání KLUBu A

4

Ptám se příznivců aviatiky, zdali bude  na škodu, když se uskuteční další setkání KLUBu A před volbami našich po zvolení toužících občanů???

Či po nich?? (Pokračování textu…)

Jak někdy nejde život

0

Jak jde život kostrbatě a někdy, ale málokdy, trochu příznivěji, tak se v něm vyskytují situace, které stojí znovu za  posouzení.

Nacházím se teď v obdobném stadiu lidského skotačení tím co jsme prožili a co nás ještě, ale nikdo naštěstí neví jak a kdy, očekává.

Vlivem nevítaných okolností, které se vyskytly v mém bezprostředním okolí, jsem se rozhodl k následujícímu počinu, ač mě to nijak zvlášť netěší. Chtěl jsem toho stihnout víc. (Pokračování textu…)

Malé aviatické buditelství

0

Je to malý příběh o tom jak to může, ale také nemusí být. Je to z života aviatického. Bajka nebo skazka, jak kdo chce, je podána zpopularizovaným způsobem, aby na ni snad všichni kdo ji budou číst, dosáhli.

Je třeba začít trochu obšírněji. Nějak tak, jako……… bylo nebylo… nebo tenkrát, když ještě bylo dobře……….a tak všelijak podobně. (Pokračování textu…)

AUKCE AVIATICKÝCH…………………4. část

0

A je tu další občanská událost.

Tentokrát jsou to jak skutečné menší letouny tak i modely kluzáků s pohonem.

Nabídky výchozích podkladů jsou pro tři skutečné letouny s pevnými křídly a mohly by být zajímavé pro sportovní vyžití i pro businessmany, kteří by toužili po vyšších přepravních rychlostech z jednoho místa na druhé. Je to však již poněkud náročnější kategorie. (Pokračování textu…)

AUKCE AVIATICKÝCH…………….3.část

0

Protože tohle je i magazín leteckých modelářů, aspoň si to podle více dotazů myslím, tak teď vložíme do aukce několik kluzáků poplatných tehdejší módě 2 metrových rozpětí. (Pokračování textu…)

Aukce aviatických …….. – 2.část

0

Tento magazín – AKADEMIE LETECTVÍ vyhlašuje, v tomto zvláštním období roku, kdy už se letos nebude prodlužovat den, další pozvání do aukční síně aviatických myšlenek a nápadů pro ty, kdo o to mají zájem. (Pokračování textu…)

Go to Top