Home » Modely či letouny a jejich návrhy » Klub amatérských stavitelů letadel

Klub amatérských stavitelů letadel

Print Friendly, PDF & Email

103 Klub amatérských stavitelů letadel - logoNavazujeme na náš článek z 23.9.2014 v němž jsme uvedli téma Soutěže na návrh nových letounů jejíž uzávěrka je 31.3.2015 a kterou nedotujeme žádnými peněžitými cenami (protože žádné nemáme). Bližší údaje jsou ve zmíněném článku.

Zároveň jsme však také předestřeli návrh o případném ustavení Klubu amatérských stavitelů letadel. A protože takováto témata jsou naštěstí pro aviatiku a tím pádem i pro  lidstvo zprávou pozitivní, tak přinášíme její první zpřesnění neboť se může stát, že již více než jeden zájemce by mohl být na obzoru.

Ať se již ohlásí více či méně  zájemců o takovýto dobrovolný spolek tak navrhuji, aby se na několika setkáních v každém roce amatérští stavitelé letadel mezi sebou vzájemně přiměřeně informovali o svých záměrech a možnostech jež přicházejí v jejich případech v úvahu.

Záleží na každém z účastněných co a jak bude chtít říci nebo pouze naslouchat a sbírat informace.

My pro tato setkání připravíme, po předchozí dohodě, vhodná témata o nichž si dovolíme přednést co nejbohatší údaje, aby mohly být členy Klubu podle potřeby využity.

Protože zatím nemáme možnosti pokrýt tím celou aviatiku po stránce teoretické, návrhové, konstrukční, projekční, výpočtové, materiálové, technologické, imatrikulační,….tak to budou zpočátku  témata jen dílčí.

V dalších obrázcích je uveden jeden z příkladů jak by se mohlo postupovat a o čem by se mohlo jednat.

4 profily-  tvary

4 profily - vztlak a odpor s úhlem náběhu Re 2000000 copy

4 profily - klouzavosti a klop. moment , Re 2000 000Pro některé čtenáře mohou byt tyto 3 obrázky nezajímavé, matoucí či jinak odpudivé. Jsou to však důležité údaje o  profilech nosných ploch letounů s pevnými křídly, jež by mohly přicházet v úvahu pro stavby například nenáročných ULL, které dozoruje, projednává a  schvaluje Letecká amatérská asociace ČR se sídlem v Praze. Pokud by to byly bezmotorové letouny s pevnými křídly pak je určenou oficiální institucí Aeroklub ČR.

Na prvním obrázku jsou tvary 4 profilů s různými maximálními tloušťkami a prohnutími, jež ve svých výsledných účincích určují nejen výkony, ale i letové vlastnosti létajícího stroje zásadně.

První dva  jsou modernější koncepce.

Druhé dva pak z dob před cca 80 lety (NACA 4412) a profil pana profesora Wortmana je z přibližně z roku 1963, jak napovídá jeho první dvojčíslí. Profily této řady, jak o tom pan profesor psal, využívají širokých pramenů americké instituce NACA – dnes NASA, kde vytvořil metodiku zejména jejich 4-místných řad Němec Munk a to hned po 1. světové válce. F.X. Wortmann je přiměl k vytvoření delší laminární vrstvy a tím i ke zmenšení odporu v širších rozmezích úhlů náběhu. Bližší informace je možné nalézt například v materiálu z 9.Kongresu  OSTIV z roku 1963, pořádaného v Argentině (pan profesor Wortmann byl tak laskav, že mi ho v roce 1971 poslal).

Dále to nebudu rozvádět neboť to náleží již na setkání Klubu.

V  druhém obrázku vlevo jsou vztlakové čáry všech čtyřech profilů a vpravo zase průběhy součinitelů odporů. Obojí v závislosti na úhlech náběhu a pro Reynoldsova čísla, jež by mohly popisovat svými hodnotami podmínky proudění kolem nich. Ty závisí, jak mnozí vědí jednak na velikostech křídel a rychlostech letů. také na teplotě ovzduší.

Rozebírat tyto čáry zde nebudu, protože bych tím zaplnil mnoho řádků a asi některé čtenáře popudil. Nechám to na setkání Klubu.

 V třetím obrázku jsou vlevo očekávané klouzavosti všech profilů (přesněji křídel nekonečných štíhlostí opatřených těmito profily) a vpravo zase součinitele klopivých momentů. To je ten nezávisle působící moment kolem příčné osy letounu, který se  snaží nakroutit křídlo a to tím více, čím je rychlost vyšší, vynucuje si nezbytnou mohutnost VOP, polohu těžiště atd. Podívejte se jak se liší jeho velikost u jednotlivých profilů a jaký je jeho průběh. Moc zajímavé, když se nad tím rozvine „učené hádání“.

A jiná analýza tohoto obrázku a nejen toho zase až na setkání v Klubu.

Asi tolik jsem chtěl napovědět o tom co by mohlo být například náplní klubových setkání.

Kdy a zdali se nějaká setkání uskuteční závisí jen na zájemcích, kteří se k tomu mohou vyjádřit v našem magazínu.

12. 10. 2014 © Jaroslav Lněnička

P.S. Snad jen tolik, že 3-4 potenciální adepti nejsou k tomu nepříznivě nakloněni.

J. L.


Leave a comment

Archivy