Home » Literatura » České knížky o leteckém modelářství

České knížky o leteckém modelářství

Print Friendly, PDF & Email

Rozhodl jsem se, přestože o čtení knih zejména s odbornou tématikou není enormní zájem, zveřejnit svůj neúplný soupis české literatury související s leteckým modelářstvím. A sice od roku 1939 . Třeba to někomu pomůže v nalezení toho co mu právě chybí. Z uvedených titulů je možné poznat, že toto odbornější odvětví literatury nepokulhává příliš za světovým standardem ani v množství ani v kvalitě, pokud se týče pojednání o aerodynamice a mechanice letu modelů. Metodické pokyny Svazarmu, do něhož jsme dříve museli být začleněni, byly také poměrně rozsáhlé.

 

1. Novák – Hošek : „Úvod do stavby modelů letadel“ , rok 1939.

Na 188 stranách je pojednáno o dějinách modelů letadel, o odporu i vztlaku, o poláře profilu, o tehdy nejpoužívanějších profilech, o motorech (převážně o gumovém svazku) a vrtulích, o materiálech a nástrojích, krátce o základech pevnosti, je zde 7 instruktivních  návrhů modelů letadel těžších vzduchu a jeden návrh montgolfiéry, dále je zmíněna rovnováha a stabilita, doporučení pro zalétávání  a návrh měření výšky letu modelu.

Vydala Česká grafická unie a.s. v Praze.


 2. J. Hošek – Konstruktivní aerodynamika modelů letadel, rok 1939.

Na 158 stranách je pojednáno o nosné ploše, volbě profilu, celkovém odporu, vlivu trupu, úhlu náběhu nosné plochy, rychlosti klouzání a klesání, o práci potřebné pro výkonnost modelu a jeho celkovém výkonu, zvláště je zmíněna nosná plocha(tvar, vzepětí, štíhlost) její tuhost a volba potahu a vzájemné ovlivnění s trupem, o něm je další kapitola, pak ještě o motoru a podvozku, o stabilitě se zvláštním přihlédnutím k nosnému výškovému kormidlu(tehdy se ještě nepoužíval výraz VOP), pak o vrtuli a jejím stoupání, průměru, účinnosti, tvarech, profilech a tahu a také již o sklopné vrtuli, je zde také příklad praktického výpočtu výkonnosti modelu a geometrické konstrukce křivek(vhodných zvláště pro průřezy trupů).

Vydala Česká grafická unie a.s. v Praze.


 3. Jaroslav Vyskočil- Jak zhotovím letadélko s benzinovým motorem, rok 1939.

Na 144 stranách a 16 tabulkách seznamuje autor čtenáře s nejúživanějšími typy benzinových miniaturních motorů, včetně motorků českého původu, které prokázaly, že jsou zcela rovnocenné výrobkům americkým a podstatně levnější, takže umožní další rozmach českého motorového modelářství.

Vydala Česká grafická unie a.s. v Praze.

 

4. Josef Hošek- Teorie modelů letadel , rok 1940.

Autor závěrem píše, že byl dokázán velký význam modelů letadel pro studium řady leteckých problémů a na základě teorie podobnosti bylo konmstatováno, že modely letadel jsou konstruktivně a teoreticky samostatnou skupiniou létajících strojů. Bylo podáno řešení motorového svazku(rozuměj gumového) a odvozeny rovnice pro související veličiny. Četné rovnice pro výpočet základních charakteristik modelů byly podrobně zpracovány, tekže je možné z nich odvodit potřebné podklady pro řešení modelů nových.

Vydala Česká grafická unie a.s. v Praze.

5. J.Hošek- Bezocasá letadla, asi rok 1940.

Na více než 100 stránkách je řada informací týkajících se bezocasých létajících strojů a zde především jejich modelů. A zase je prostřednictvím vztlaku, odporu a klopivého momentu posuzována stabilita těchto strojů společně s tvarem a kladnou i zápornou šípovitostí nosné plochy. Je zde nejméně 7 dost podrobných plánků skvělých  samokřídel motorových i bezmotorových, včetně létajícího „prkna“.

6. Vl. Procházka – Větroně , rok 1949.

Na 32 stránkách formátu A5 je stejně velký počet třípohledových obrázků kluzáků všelikých velikostí z více zemí, jež odpovídají koncepčně tehdejším znalostem, trendům i materiálovým možnostem.

Vydala Mladá fronta, Praha.

7.V.Fleissig – Samostatná konstrukce modelů letadel, I a II díl, rok 1951.

Jsou to popsány návody pro stavbu kluzáků, větroŇů, větroňů do thermiky, modelů Wakefield, modelů na gumu dle FAI, pokojových modelů, modelů s výbušnými motory a upoutaných modelů. Ale jen na 32 stranách formátu A5, celkem. Instrukce jsou ale dost podrobné, takové jaké se dnes nevyskytují.

Vydala Mladá fronta, Praha.

8. Vl. Procházka- Názorná škola leteckého modelářství, rok 1951.

Na 65 stranách formátu A5 je pojednáno trochu o teorii, rozdělení modelů, pracovišti i nářadí. Jsou tu návody na 5 papírových kluzáků, 2 tyčkových modelů a 1 modelu na gumu. Stavební postupy jsou dost podrobné a srozumitelné. Ještě je tu popsáno zalétávání a opravy modelů a také něco o povětrnosti a ovzduší.

Vydala Mladá fronta, Praha.

9. Vl. Procházka – Leteckomodelářské profily,  rok 1953.

Na 30 stranách jsou zachyceny tvary a souřadnice 150 profilů, jež mohly být, a také byly, používány u modelů letadel. Také je tu návod jak je kreslit, zvětšovat a interpolovat a jedna strana je věnována 9 tvarům nosných ploch a 11 tvarům jejich vzepětí. Byl to vydatný zdroj informací po dost dlouhou dobu.

Vydala Mladá fronta, Praha.

    

10. A. Zrna a V. Hemza – Létací modely, rok 1951.

Náklad 20750 výtisků byl jeden z  největších  jakého se dostalo leteckomodelářské literatuře u nás vůbec. Cena brožovaného výtisku byla v té době 37,-Kč.

Knížka je dělena do 13 kapitol a má 208 stran formátu A5.

Pojednává o předpisech pro stavbu modelů, o aerodynamice (již zde byly uvedeny poprvé nšmecké informace o umělém zvíření proudu na nosných plochách-turbulátorech), o motorových modelech a jejich pohonných jednotkách( stlačený oxid uhličitý, spalovací motory, reakční motory), o statickém a pevnostním výpočtu modelu, o stavbě modelů a jejich vyvážení a stabilitě, o montáži, zalétávání a opravách, o létání, o organizaci modelářství v ČSR, o odelářských kurzech, o organizaci soutěží i o směrnicích pro získávání mezinárodních průkazů. Byla určena nejen začátečníkům, ale i pokročilým modelářům.

Vydalo Naše vojsko, Praha.

11. Bř. Semrád- Stavíme modely, rok 1951.

Náklad 25 750 výtisků patřil k největším, pokud nebyl vůbec největším, jakého se leteckomodelářské literatuře u nás dostalo. Cena šité brožury – 30,-Kč.

Knížka má 148 stran a 3 přílohy, z nichž na jedné je plán  legendární „Formánkovy 401“. Je dělena do následujících kapitol- stavební plány, zařízení dílny a nástroje, stavbení hmoty, stavební součástky, základní práce, stavba trupu, stavba nosné plochy(křídla), stavba ocasních ploch, potahování modelu, vyvážení modelu, zalétávání, starty a létání. Byla určena především začátečníkům.

Vydalo  Naše vojsko , Praha.

12. Jar. Schindler – Základy pevnosti létajících modelů a modelářský materiál, rok 1955.

Náklad 6 400 výtisků s 232 stranami formátu A5. Cena šité brožury 17,90 Kč.

Tato knížka poskytuje hodně podrobné informace z konstruování letadel, podaných srozumitelnou formou aplikovanou na modely letadel. Jsou zde uvedeny základy mechaniky, základy pružnosti a pevnosti, modelářský materiál, násobek a jistota ve výpočtech, případy zatížení konstrukce modelu, aeroelasticita a kmitání, výpočet pevnosti konstrukčních částí modelu, pevnostní zkoušky konstrukce. Aerodynamických informací je zde jen tolik, kolik je třeba k dimenzování modelů a jejich částí. Byla určena zejména instruktorům a pokročilejším modelářům.

Vydalo Naše vojsko, Praha.

13. E. Knittl – Výpočet modelu soutěžního větroně, rok 1955.

Náklad 6 400 výtisků s 92 stranami, 2 přílohami a plánkem větroně „Mira“. Cena 10,85 Kč.

Je to knížka, která měla přispět k rychlému rozvoji nově zavedené kategorie kluzáků F1A u nás po roce 1951. Sestává z kapitol zabývajících se návrhem tvarů,rozměrů a použitých profilů modelu a jeho následným výpočtem, stanovením polohy těžiště a velikostí sil působících na model ametodikou pevnostní zkoušky křídla. Byla určena především těm, kdo se chtěli vypořádat se záludnostmi aerodynamiky a mechaniky letu modelů, pro což nebylo tenkrát ještě dost věrohodných podkladů.

Vydalo Naše vojsko, Praha.

14. J. Deutsch, A. Kubát – Radiotechnika pro letecké modeláře, rok 1958.

Ve snaze zaplnit mezeru v modelářské literatuře v oboru dálkového ovládání modelů letadel se pokusili autoři podat srozumitelný výklad radiotechniky zaměřený k tomuto oboru. Tato kniha v tuhé vazbě na 204 stranách je dělena kapitol o základech elektrotechniky a radiotechniky, o elektromagnetickém vlnění, o přijímačích a vysílačích, o anténách a zdrojích proudu, měřících přístrojích a mechanických částech zařízení v modelu. Jednalo se o frekvenci 27,12MHz. V kapitole o praktických popisech zařízení jsou probrány vysílače, jednoelektronkový, dvouelektronkový a tříelektronkový přijímač, relé, antena a vybavovací mechanizmus se západkou, rohatkou a gumovým svazkem. V příloze byl ještě plán větroně „Krakonoš“ o rozpětí 1,9 m s ovládanou směrovkou.

Vydal Svazarm, Praha.

15. M. Hořejší – Aerodynamika létejících modelů, rok 1957,

Náklad 1 400 výtisků v pevné vazbě s 352 stranami. Cena 31,30Kč.

Hlavním účelem této kihy je poskytnout výkonnému modeláři s určitou minimální zásobou znalostí a se základnou praktických zkušeností správný rozhled po aerodynamice létajících modelů. Kniha je dělena do 10 kapitol obsahujících pojednání o fyzikálních vlastnostech tekutin a o  atmosféře Země, o proudění dokonalých (bez tření) a skutečných( s třením) tekutin s poukazem na trubice, válce , profily, křídla a Reynoldsovo číslo, podrobnějších geometrických a aerodynamických charakteristikách profilu a jejich vhodností pro modely letadel, o vlastnostech křídel, o odporu, o pohonu modelů i vrtuli.

Vydalo Naše vojsko, Praha.

  

16. Kolektiv autorů( R. Čížek, R. Černý, J. Smola, Z. Liska, J. Hrubý, A. Hanousek, O. Šaffek, J. Schindler) – a b c  leteckého modelářství, rok 1964.

Náklad 4 000 výtisků. Brožovaná vazba s 208 stranami a 4 přílohami. Cena 8,50Kč.

Cílem této brožury bylo poskytnout každému modeláři tolik informací, kolik je potřeba k získání III. výkonnostní třídy a tím i vystavení sportovní licence opravňující zařadit ho do velké rodiny modelářů-sportovců. V 7 kapitolách je zmíněna historie letectví, jsou zde doporučení ke stavbě draku, padáku, papírových vystřihovánek, balonu, stavební materiál a nářadí, 3 plánky malých modelů, létání s nimi, základy teorie( vztlak, odpor, profil,pohon,…), kategorie modelů a pokyny pro instruktory kroužků.

Vydalo Naše vojsko, Praha.

17. Kolektiv autorů- Modelářská metodická osnova, I. a II. díl, rok 1974.

Brožovaná vazba s 204 stranami a mnoha přílohami plánků modelů. Rozšiřována bezplatně v ZO Svazarmu.

Osnova je rozdělena do jednotlivých statí podle odborností – letecké, lodní, raketové, automobilové a železniční a kldala si za cíl shromáždit některé důležité informace jakožto vodítko pro základní modelářský výcvik v klroužcích rozdělených do 3 stupňů. Každá stať je členěna do kapitol obsahujících historický přehled, seznam tříd a kategorií modelů s uvedením vybraných typických představitelů, principiální teoretické i praktické pokyny pro činnost v základních zájmových kroužcích s pokyny pro jejich vedoucí.

Vydal Svazarm, Praha.

18. J. Kalina – Československé letecké modelářství, rok 1976.

Náklad 5 000 výtisků v brožované vazbě s 288 stranami, rozšiřována bezplatně do základních organizací Svazarmu.

Knížka obsahuje podrobnou historii československého leteckého modelářství od konce 2. světové války až do roku jejího sepsání, t.j. 30 let.

Byla prvním pokusem zachytit v hlavních rysech průběh úspěchů i neúspěchů leteckého modelářství u nás, kdy se československé modelářství nacházelo obvykle na předních místech ve světě. Je doplněna 22 třípohledovými náčrty modelů letadel všech v té době provozovaných kategorií.

Vydal Svazarm, Praha.

19. B. Hoření, J. Lněnička – Letecké modelářství a aerodynamika, rok 1977. 

Náklad 10 000 výtisků v pevné vazbě s 296 stranami. Cena 23,-Kč.

V knize nejsou použity příliš zjednodušené postupy, které by mohly vést k vytvoření nesprávných představ a pochopení důležitých okolností souvisejících s leteckým modelářstvím, to jest s aerodynamikou velmi nízkých rychlostí. I když jsou zde upozornění na rozdíly mezi aerodynamikou a mechanikou letu skutečných letadel a jejich modelů, je možné valnou část zde uvedených informací využít i při předběžném návrhu malého skutečného letounu s pevným křídlem.

 Na rozdíl od všech předchozích zde uvedených pramenů leteckomodelářské literatury, jsou v této knize použity poprvé nové fyzikální jednotky mezinárodní soustavy SI. To jest -metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela. Takže například síly nejsou uváděny v kg(kilogramech), ale v N(Newtonech), atd.

Kniha je členěna do 8 kapitol, kde jsou probrány fyzikální veličiny a vlastnosti vzduchu, zákony pohybu a zachování energie, aerostatika(vznášení v atmosféře Země), aerodynamika profilu, křídla a modelu, s popisem vzniku vztlaku, odporu a momentu, výpočet aerodynamických charakteristik motorového modelu F1C, pohon raketovým motorem, gumovým svazkem a spalovacím motorem,  vrtule, výkony modelu- klouzání, přímočarý let, stoupání, zatáčení, zrychlené lety ve svislé rovině, podélné seřízení modelu, jeho podélná a stranová stabilita. Jsou zde také, zřejmě poprvé vůbec, zveřejněna měření několika profilů v podkritické a kritické fázi obtékání, pro modely často tak typická. A je poukázáno na hysterezní jevy s tím související, kdy se mění vztlak i odpor skokem v nepatrném rozmezí úhlů náběhu.

Vydalo Naše vojsko, Praha.

20. M.Musil – Aerodynamika moderních leteckých modelů, rok 1978.    

Náklad 10 000 výtisků v pevné vazbě s 276 stranami a cenou 24,-Kč.

Cílem autora bylo poskytnout modelářům pokud možno co nejširší rozsah moderních podkladů, které jsou pro ně nezbytné, avšak málo dostupné.

Kniha je členěna do 6 kapitol. V úvodu je stručný nástin vývoje modelářského profilu křídla, následuje obsáhlá kapitola o proudění kolem profilů, pak o výběru profilu pro různé kategorie modelů, dále o celkovém návrhu  s příkladem výpočtu bezmotorového modelu, doplněné možnostmi o měření výkonů za letu a aerodynamickými konstrukčními podklady.

Vydalo Naše vojsko, Praha.

21.Kolektiv autorů – Soutěžní a stavební pravidla pro letecké modeláře, rok 1977.

Tato brožovaná příručka formátu A5 s celkovým počtem 202 stran byla rozšiřovaná bezplatně.

Obsahuje 10 kapitol a několik dodatků v nichž jsou popsána leteckomodelářské sportovní podniky, organizace soutěží, sportovní funkcionáři, účastníci soutěží, všeobecná technická  a organizační ustanovení a týká se volných modelů, modelů upoutaných, radiem řízených modelů a maket, pak ještě rekordů a dodatků ke sportovnímu řádu FAI.

Vydal ÚV Svazarmu, Praha.

22. Letecké modely-radíme, informujeme  navrhujeme, díl 1 a 2, rok 1980.  

 110 stran brožované vazby formátu A4 s celkovou cenou 23,50Kč pro stavbu radiem řízených modelů letadel.

Obě brožury obsahují pojednání o konstrukčních zásadách a materiálech, stavbě trupů, ocasních ploch a křídel, povrchových úpravách a řešení některých vybraných problémů, motorech, karburátorech a jiném příslušenství, přijímačích a vysílačích, napájecích zdrojích a anténách.

Vydala Modela – podnik ÚV Svazarmu.

 

23. J.Lněnička a kolektiv – Modelářská výcviková příručka, díl 1 a 2, rok 1980.

Příručka rozšiřovaná bezplatně měla na 182 stranách a mnoha přílohách za cíl shromáždit některé důležité informace, které měly být vodítkem při základním modelářském výcviku v kroužcích Svazarmu a byla dělena do jednotlivých statí podle odborností : letecké lodní, raketové, automobilové, železniční a plastikové.

Vydal ÚV Svazarmu, Praha v nákladu 10 000 výtisků.

24. Kolektiv autorů – Soubor přednášek pro přípravu kádrů v modelářské odbornosti Svazarmu, 1. a 2. díl, rok 1983.

Brožovaná publikace o celkovém počtu 440 stran, včetně několika příloh, byla vydána v počtu 5 000 výtisků a byla určena pro vnitřní potřebu Svazarmu.

Byla členěna na všeobecnou část, letecké modelářství, lodní modelářství, raketové modelářství, automobilové modelářství, železniční a plastikové modelářství.

Měla v podstatě stejné poslání jako příručka předchozí.

Vydal ÚV Svazarmu, Praha.

25. Kolektiv autorů – Soutěžní a stavební pravidla ČSSR pro letecké modeláře, 1., 2. a 3. díl, rok 1983.

Třídílná brožura vydaná v počtu 5 000 výtisků byla rozšiřována bezplatně pro vnitřní potřebu Svazarmu.

První sešit obsahoval všeobecná pravidla, druhý zahrnoval volné a upoutané modely a třetí radiem řízené modely letadel.

Vydal ÚV Svazarmu, Praha.

26. Sportovní řád FAI – všeobecné předpisy a speciální pravidla pro modely letadel, rok 1984.

Brožovaná publikace formátu A5 se 232 stranami byla vydána v počtu 5 000 výtisků a rozšiřována bezplatně pro ZO Svazarmu.

Brožura má 9 částí a obsahuje : jednací řád CIAM FAI, všeobecné předpisy a pravidla pro soutěže a rekordy modelů letadel, obecná ustanovení pro modely letadel, obecná pravidla pro mezinárodní soutěže, technická pravidla pro soutěže volných modelů, upoutaných  modelů, radiem řízených modelů a maket, pojednání o rekordech, včetně změn.

Vydal ÚV Svazarmu, Praha.

27. D. Štěpánek – Metodický list modelářských odborností Svazarmu, rok 1984.

Na 68 stranách brožury vydaném v počtu 3 500 výtisků a rozšiřované bezplatně byly upřesňující pokyny Ústřední rady modelářství Svazarmu k tomu všemu co bylo před tím vydáno v příručkách a pravidlech pro letecké, lodní a plastikové modelářství.

Vydal ÚV Svazarmu, Praha.

28. J.Lněnička – Letecké modelářství a letectví, rok 1996.

Brožovaná publikace formátu A5 s 208 stranami a 24 barevnými přílohami, vydaná v počtu 3 000 výtisků. Zčásti byla distribuována i do modelářských klubů bezplatně.

Po delší době vyšla knížka pro letecké modeláře podpořená Svazem modelářů ČSR, která byla určena pro ty, kdo chtějí mít cokoliv společného s leteckým modelářstvím. Jsou v ní popsány principy aerodynamiky a mechaniky letu bez jakýchkoliv matematických formulí, takže by měla být srozumitelná každému, kdo se dokáže soustředit na odbornější text doprovázený mnoha obrázky a diagramy. Rovněž jsou zde zmíněny souvislosti a možnosti týkající se všech kategorií modelů letadel.

Vydal Aeromodel, Hradec Králové.

29. J. Lněnička – O profilech, rok 1998.

Brožovaná publikace formátu A5 o 110 stranách, vydaná v počtu 1100 výtisků.

Vedle  geometrických a aerodynamických údajům mnoha profilů, tentokrát již s věrohodnými údaji získanými pro „modelářská“ Reynoldsova čísla, jsou zde informace týkající se profilů nosných a ocasních ploch, odporu těles, proudění kolem profilů, měření profilů v aerodynamických tunelech, o soupeření mezi setrvačnými a třecími silami při proudění skutečných tekutin, zvlášť o proudění na horních stranách křídel, o polárách profilů, o jejich tloušťkách a prohnutích, o následcích při nedodržení tvaru a drsnosti povrchu, o prostředcích ovlivňujících charakter proudění(turbulátory,..), o možnostech pro zvýšení vztlaku, včetně stručného historického přehledu vývoje profilů.

Vydal Aeromodel, Hradec Králové.

30. J.Lněnička – O dřívějších větroních a modelech, rok 1999. 

Brožovaná publikace formátu A4 se 112 stranami a 8 barevnými přílohami, vydaná v počtu 1 100 výtisků.

V této brožuře byl učiněn pokus shromáždit některé informace provázející vznik létání člověka na strojích těžších vzduchu, zejména strojů bezmotorových. A k tomu přiřadit ještě vybrané informace z dřívějších činností leteckomodelářských. Kapitoly brožury mají mimo jiné tyto názvy : o těch nejprvnějších, odpor a vztlak, vznášení, George Cayley, konec 19. století a O.Lilienthal, W. a O. Wrightové, jak to bylo v Čechách, po první světové válce, rok 1925, po roce 1925, o leteckém modelářství té doby, nejlepší světové a československé výkony na větroních do roku 1938.

Vydal Aeromodel, Hradec Králové.

31. J.Lněnička – On airfoils, rok 1999.

Brožovaná publikace formátu A4 se 110 stranami, vydaná v počtu 800 výtisků.

Je to v podstatě aktualizovaná předchozí publikace O profilech převedena do anglického jazyka. Cílem bylo umožnit českým čtenářům seznámit se se správnými výrazy týkajícími se leteckého modelářství  a letecví v anglickém jazyce, aby mohli snadněji pročítat anglo-americkou literaturu.

Vydal Aeromodel, Hradec Králové.

32. J.Lněnička – 163x pro letecké modelářství, rok 2002.

Brožovaná publikace formátu A5 s 80 stranami, vydaná v počtu cca 1 000 výtisků.

Je to souhrn 163 otázek a odpovědí( na straně 69), které by měly pomoci roztřídit, rozlišit a posoudit mnohé okolnosti provázejí létání modelů letadel( ale nejen jich). Tyto dotazy a odpovědi jsou provázeny mnoha grafickými náměty pro konstrukci modelů letadel. Účelem bylo, pokud to čtenáři nevěděli, aby vyhledali potřebnou literaturu a odpovědi v ní našli.

Vydal Aeromodel, Hradec Králové.

33. J.Lněnička – O modelech letadel 1. část, rok 2004.

Brožovaná publikace formátu A5 se 160 stranami, vydaná v počtu 1 200 výtisků.

Jedná se o rozšířenou a aktualizovanou verzi dřívější knížky „Letecké modelářství a letectví“, tedy její jednu část, jež obsahuje navíc více než 20 podnětů pro návrh a konstrukci modelů všech velikostí. Nejsou zde odkazy na žádné matematické rovnice, takže obsah by měl být srozumitelný i začínajícím zájemcům o toto hobby. Podrobněji jsou zde míněny jednotlivé kategorie modelů a vrtulová pohonná jednotka.

Vydal Aeromodel, Hradec Králové.

34. J.Lněnička – O modelech letadel 2. část, rok 2005.

Brožovaná publikace formátu A5 se 128 stranami, vydaná v počtu 1 100 výtisků.

Je to postatně rozšířená a aktualizovaná druhá část dřívější knížky „Letecké modelářství a letectví“, s podrobnějším vysvětlením o co se asi jedná, jestliže proud vzduchu obtéká křídlo nekonečné štíhlosti( to jest profil) a křídlo nebo ocasní plochu skutečných rozměrů. Je zde popsáno případné použití 12 univerzálnějších profilů pro ledasjaká použití na modlech letadel s jejich aerodynamickými charakteristikami a souřadnicemi. Jsou tu uvedena porovnání několika profilů a také výsledky měření v tunelu s křídlem opatřeným klapkou. A také jaké jsou síly a momenty na křídle, dále možná uspořádání nosníku v nich, jaké jsou úhly náběhu, vliv Reynoldsova čísla na vztlak a odpor,…..

Vydal Aeromodel, Hradec Králové.

To je tedy zřejmě neúplný přehled literatury leteckého modelářství od předválečných let až do roku 2005, která byla vydaná u nás. Všechny zde uvedené tituly by měly být dostupné ve veřejných i soukromých knihovnách ČR. Poslední dva z nich a „On airfoils“ pak ještě u prodejců :

JINO, modelářské potřeby, Hradec Králové

Antikvariát RCR, Praha, eshop@rcrevue.cz

Slovakia Press, Říčany u Brna,

nebo také u mne.

7. 3. 2012 © Jaroslav Lněnička


2 komentáře

  1. Dobrý den, mám některé knihy které jste napsal. Chci Vám za toto vzácné dílo poděkovat, protože je možné nahlédnout jaké byly začátky letectví u nás a co a jak postavit aby to víc létalo a méně padalo . Rád bych se zeptal je možné u Vás zakoupit knihu
    O dřívějších větroních a modelech zrovna tuhle jsem měl jen půjčenou z vědecké knihovny v Plzni.
    Zdravím Vás, přeji Vám vše dobré,dobrý start do každého nového dne. Marek Matějíček

Leave a comment

Archivy