Akademie letectví :: číslo 11 / 2009 / O modelech letadel, jež nyní jsou označovány jako UAV neboli bezpilotní prostředky
e-magazín Akademie letectví

O modelech letadel, jež nyní jsou označovány jako UAV neboli bezpilotní prostředky

Přečetl jsem si 19.10.2009 článek na serveru AEROWEBU s názvem „Aby naše modely nebyly uvnitř vaší kabiny“ a všech 93 příspěvků k němu zveřejněných. Přimělo mě to k tomu, abych sestavil svoje následující stanovisko, protože věci jsou v pohybu. I když si nejsem jist, zdali je možné všeliké okolnosti rázem napravit a už vůbec ne jenom tímto příspěvkem. I když jsme se v našem magazínu k tomu již vyjadřovali.

Jak to asi probíhalo a jaký je současný stav se pokusím popsat velmi stručně takto: SMČR(Svaz modelářů české republiky) začal svoji opožděnou aktivitu vůči iniciativám MD v červnu roku 2008.

Před tím v květnu 2008, ale Pavel Macek, jakožto občan tohoto státu, se osobně angažoval, po solidním průzkumu souvisejících listin a jednání, v tomto rozbíhajícím se procesu, kdy se zdálo, že výsledky budou pro letecké modeláře likvidní. Podařilo se mu nastavit přijatelné mantinely snahám úřadů a podniků a připravit prostor pro zpomaleně se rozbíhající účast SMČR.

P.Macek má neopomenutelnou zásluhu na tom, že výsledky jsou takové, jaké jsou nyní prezentovány na stránkách UCL pod názve „Doplněk X verze 6“.

K tomuto dokumentu, který je výsledkem solidní práce mezirezortní komise, se může každý koho to zajímá vyjádřit do konce listopadu 2009.

Nebudu zde prezentovat žádné svoje komentáře. Pokusím se pouze o jakýsi souhrn fakt, jež podle mě mají podstatný vliv na připravená opatření související s nezbytnou mírou bezpečnosti létajících strojů ve vzdušném prostoru ČR, pokud se týče bezpilotních prostředků, tedy i všech modelů letadel.

1. Bezpečnost provozu v ovzduší nad Českou Republikou pro všechny jeho účastníky musí být zachována v nejvyšší možné míře.

2. Není ale možné při tom úplně znemožnit praktickou činnost kteréhokoliv z uživatelů atmosféry Země, jak by si třeba přály některé instituce či společnosti.

3. Z vytváření převážně hypotetických nebezpečných situací jsou preventivně označováni letečtí modeláři. I když to nejsou zřejmě jenom oni. Přesněji řečeno ti, kdo dovolí svému movitému majetku pohyb nebo vznášení nad zemským povrchem. Mnozí z nich nejsou leteckými modeláři v pravém slova smyslu, protože jen nekvalifikovaně vypouštějí zakoupené malé a středně velké létající stroje do vzduchu, aniž by byli znalí s tím souvisejících okolností. A jsou nejen aerodyny, ale i aerostaty.

4. Letecké modelářství, tak jak se vyvíjelo v tomto státě po dlouhá desetiletí, až do doby asi před pěti-sedmi lety, je neoddiskutovatelným podhoubím letectví, kterému pomohlo připravit a vychovat dlouhou řadu jeho profesionálů. To platilo především pro kluby organizované v rámci vrcholových organizací té které doby.

5. Za posledních cca 35 let učinilo letecké modelářství obrovský postup kupředu ve využití nových materiálových a technologických poznatků a v mnoha případech je tak srovnatelné s „dospělým letectvím“.

6. V posledním období však jedinci i menší skupiny nacházejících se mnohdy mimo hlavní organizační strukturu, protože i oni mají právo využívat vzduch podle svého uvážení, třeba jako oddech od náročné pracovní činnosti, si počínají suverénně a ne příliš bezpečně. Některá absurdní odmítavá zdůvodnění, být „ujařmen“ pod jednou střechou s jinými stoupenci tohoto hobby, byla některými z nich prezentována jako omezování jejich svobody jednání, což se dá vyložit třeba jako „oni, co si mohou dovolit za svoje peníze skoro cokoliv“.

7. Do specializovaných obchodů přichází stále víc nástrojů dovolujících „dobývat“ vzduch. Obchodníci s tímto zbožím sice nějak zodpovědněji informují své zákazníky o možných následcích jejich počínání se zbožím zakoupeným u nich, aspoň v to doufám, ale to zdaleka nestačí. Není tady zpětná vazba, potřebná míra znalostí a také tolerance k ostatním účastníkům leteckého provozu.

8. Letectví a zejména letecké modelářství je roztříštěno do mnoha zájmových skupin, společků a individualit, což jim v podstatě poskytuje určitou nepřiměřenou autonomií v poměru k ostatním.

9. Mezi provozovateli a majiteli skutečných letadel a těch co představují svůj movitý majetek jako pouhý model letadla zatím nelze bohužel nalézt přijatelnou míru tolerance a vzájemného respektu.

10. Všechna nebo většina dosud zveřejněných stanovisek i případné komentáře k nim jsou bez vyjádření obchodníků a výrobců modelů letadel a jejich rozsáhlého příslušenství. Jejich stanoviska jsou více méně neznámá.

11. Až nebo když vstoupí v platnost opatřená nyní dostupná k připomínkování, kdo bude kontrolovat jejich dodržování? Na celém území státu se to zdá být nyní zhola nemožné. Již jenom proto, že se ozývají anonymní hlasy v různých diskusních internetových skupinách odmítající jakoukoliv podřízenost svého konání těm ostatním.

Mohlo by se zajisté pokračovat ještě dál v popisování situace, ale bude asi nejlepší jestliže gramotné připomínky od stoupenců letectví budou do připraveného návrhu zahrnuty, ten bude postupně uveden v život a podle praktických výsledků následně vylepšován, aby umožnil všem zájemcům co nejvhodnější pohyb v atmosféře Země, při zachování potřebné míry bezpečnosti.

Jaroslav Lněnička
21. 10. 2009

P.S.

Může se stát, že strohý jazyk doplňku včetně odborných výrazů z letectví nebude všem čtenářům pochuti. S tím se ale nedá nic jiného dělat, než se tím prokousat.

Mimoto jsou připravovány doplňující informace a po nich ještě výkladový materiál.

To všechno by však nemělo bránit tomu, aby leteckomodelářská veřejnost nezasílala svoje srozumitelné a poctivě myšlené připomínky.

Jaroslav Lněnička
21. 10. 2009
e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz